Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole „Słoneczko”, Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym, ul. Zamkowa 12. 78-650 Mirosławiec.

2) Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres: Samorządowe Przedszkole „Słoneczko”, Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym, ul. Zamkowa 12. 78-650 Mirosławiec, za pośrednictwem poczty elektronicznej: dokumentacjaodo@gmail.com lub telefonicznie: 726502006

3) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

b) identyfikacji osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka;

c) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;

d) zatrudnienia oraz świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;

e) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:

-zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym również monitoringu placówek –
z zachowaniem prywatności i godności osób;
-dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora;

f) innych celach, o ile są powiązane z ww. celami, tj. przeniesienia danych do archiwum, audytu, czynnościami statystycznymi.

5)Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki.
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze -
w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 5 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony został instrukcją kancelaryjną lub innym i przepisami prawa.

7) Administrator, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których ma do tego podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy korzysta z usług podmiotów w spółpracujących, ale tylko jeżeli jest to niezbędne i odbywa się to na podstawie stosownych umów.

8) Posiada Pan/Pan i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (z tym że nie może ono niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może wynikać z wymogów ustawowych, umownych bądź być warunkiem zawarcia umowy, których podanie jest niezbędne dla określonego celu.

10) Pana/Pani dane oraz dane osobowe dziecka nie będą profilowane. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany.